JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?


Proč má smysl nám pomáhat?

Přestože se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je pro nás velmi náročné získávat různé prostředky a zdroje. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

  Image

Podporou naší neziskové organizace získají naši dárci a partneři příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, protože mohou pomoci přinést životní pohodu lidem s tělesným postižením. A především, tato podpora pro ně bude dobrou investicí, protože skutečně pomohou lidem s tělesným postižením opravdu žít. To co děláme je totiž víc než jen služba osobní asistence – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci - kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci.

Spolupráce s námi, to je možnost podporovat transparentní a spolehlivou neziskovkou organizaci s tradicí, která byla založena již v roce 1992.


Jaké je daňové zvýhodnění dárců?

Spolupráce s naší organizací přitom může být dobrou příležitostí, jak se prezentovat před veřejností, protože zviditelnění  podpory na našem webu nebo v provozních prostorech je pro nás samozřejmostí.  Všichni dárci jsou navíc dle zákona o dani z příjmu daňově zvýhodněni - poskytnuté dary si mohou odečíst od daňového základu a snížit si tak svoji daňovou povinnost.

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano. Fyzické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu dně, pokud hodnota daru činí alespoň 1.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.Jak nás můžete podpořit?

Podpořit nás můžete v podobě poskytnutí finančního nebo věcného daru, bezplatným darováním služby nebo jinou formou podle Vašich představ a možností.  Pomoc může být jednorázová nebo pravidelná, malá či velká, vše je jen na Vašem uvážení. Podstatné však je, že každá pomoc je vítaná a má smysl.

Finanční dary uvítáme především na zajištění nepřetržitého provozu služby osobní asistence, konkrétně na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, které tvoří cca 90% z výdajů služby. Z věcných darů bychom uvítali například různé kompenzační pomůcky, kancelářské potřeby, hygienické pomůcky, občerstvení, odbornou literaturu nebo pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance. V oblasti služeb hledáme partnera na polygrafické práce nebo poskytovatele například rekondičních masáží, fyzioterapie či plaveckých bazénů apod.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. č. 727 821 669 nebo e-mailem na info@kvp.cz, abychom probrali konkrétní formu partnerství, uzavření darovací smlouvy nebo vystavení potvrzení o přijetí daru. Věříme, že se našim klientům díky Vaší pomoci zlepší podmínky pro jejich seberealizaci a nalezení svého místa ve společnosti. Těšíme se na navázání spolupráce.

CTÍME PRAVIDLA ETICKÉHO FUNDRAISINGU!

V roce 2015 jsme se zavázali k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci, který se pro nás stal důležitým veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství. Jeho znění je následující:

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně.

Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.

Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy, výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Image

JAK JSME FINANCOVÁNI?

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě a dlouhodobě, přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty.

Činnost společnosti je hrazena z několika hlavních zdrojů, které jsou rozložené v optimálním poměru (cca jedna třetina je generována vlastním provozem, jedna třetina prostředků je získávána skrze dary od jednotlivců, firem či nadací a nadačních fondů a jednu třetinu tvoří dotace z veřejných prostředků).

Image

DĚKUJEME ZA PODPORU V ROCE 2018

Společenství křesťanů Petýrkova nám v adventním čase poskytlo finanční dar ve výši 4.117 Kč, který pochází z průběžné sbírky konané při jejich setkávání. Dar využijeme na náš provoz.

Společnost Cewe Color s.r.o., jež v minulosti patřila mezi naše pravidelné dárce z lokality Prahy 11, nám poskytla finanční dar ve výši 10.000 Kč.

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR nám již potřetí poskytnul finanční dar ve výši 20.000 Kč, který bude využit na poskytování osobní asistence.

V listopadu se uskutečnil jubilejní "10" Den pomoci druhým, během kterého zaměstnanci ISS Facility Services s.r.o. opět přišli do našeho bezbariérového komplexu, aby jako dobrovolníci pomohli našim klientům s úklidem bytů.

Společnost RESI Třeboň s. r.o. nám poskytla slevu ve výši 10% na zakoupení nového rehabilitačního lehátka JORDAN Simple 2.

Společnosti MEI Property Services, s.r.o. nás znovu podpořila poskytnutím finančního příspěvku, pro rok 2018 ve výši 40.000 Kč. Část příspěvku bude využita na zakoupení nového rehabilitačního lehátka a zbytek daru využijeme dle potřeby.

Nadace Charty 77 v rámci svého programu "Počítače bez bariér" podpořila naši společnost darování 2 kusů repasované PC techniky.

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo službu osobní asistence dofinancováním žádosti pro rok 2018 v rámci druhého dotačního kola, a to ve výši 275.000 Kč.

Nadační fond Veolia již popáté podpořil naši činnost v rámci jejich zaměstnaneckého programu MiniGranty. Pro rok 2018 jsme získali finanční podporu ve výši 40.000 Kč na realizaci úprav a oprav pracovního zázemí služby osobní asistence.

MČ Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu osobní asistence dotací ve výši 100.000 Kč.

Společnost Edenred CZ s.r.o. podpořila naši činnost bezplatným poskytnutím svých služeb na zajištění stravování našich zaměstnanců.

Společnost Total Protect nám poskytuje slevu ve výši 7% na zakoupení pracovního oblečení a pracovní obuvy pro zaměstnance osobní asistence.

Společnost Erilens s.r.o. podpořila pro letošní rok naši činnost finančním darem ve výši 30.000 Kč a věcným darem 3 kusů tiskových tonerů.

Společnost ČEPS nám poskytla  finanční dar ve výši 20.000 Kč, který bude využit na zakoupení ochranného oblečení a obuvi pro naše pracovníky.

Společnost Centrum Chodov podpořila naše zaměstnance poskytnutím dárkových karet do jejich obchodního centra v celkové hodnotě 10.000 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence v celkové výši 1.325.000 Kč.

Magistrát hlavního m. Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve výši 611.000 Kč.

Společnost Pražská energetika podpořila službu osobní asistence pro rok 2018 dalším významným finančním darem ve výši 200.000 Kč.

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již osmým rokem podpořil službu osobní asistence nadačním příspěvkem, pro rok 2018 opět ve výši 755.000 Kč.

Společnost LMC již pátým rokem podpořila naši činnost poskytnutím inzertních služeb na jejich pracovních portálech Jobs.cz, Práce.cz a Prácezarohem.cz za symbolickou cenu.

Autoškola KING, s. r. o., nám nadále umožňuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci.

JUDr. Růžena Trojánková, naše dlouholetá podporovatelka, nám také v roce 2018 poskytuje pravidelný měsíční dar ve výši 2.000 Kč.

Společnost Middex Agency nám v roce 2016 poskytla finanční dar ve výši 20.000 Kč, který byl určený na úhrady za služby naší klientky - dar bude čerpán především v roce 2018.

Společnost Nexum Trilog, která nám zajišťuje provoz webových stránek, nám také pro rok 2018 poskytuje své služby s velmi výraznou slevou.