ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. (IČ 452 456 06). V Klubu vozíčkářů Petýrkova dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“). Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, za jakých podmínek a jak zpracováváme vaše osobní údaje. To se přitom může významně lišit v závislosti na vašem vztahu s Klubem vozíčkářů Petýrkova (např. jste-li klient služby nebo náš dodavatel).

V praxi zpracováváme osobní údaje těchto fyzických osob: 1) lidí, kterým poskytujeme své služby, 2) rodinných příslušníků klientů osobní asistence či jejich blízkých osob, které jednají v jejich zájmu, 3) zaměstnanců společnosti nebo uchazečů o práci, 4) lidí, kterým umožňujeme praxi či stáž ve službě osobní asistence, 5) dodavatelů externích služeb a 6) fyzických osob, které jsou individuálními dárci naší společnosti.


Informace o správci osobních údajů a kontakty

Správcem vašich osobních údajů je Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s., IČ 452 456 06, se sídlem Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11. Klub jako správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele těchto údajů. Správce můžete kontaktovat telefonicky na tel. č. 727 821 669, e-mailem na adresu info@kvp.cz nebo skrze datovou schránku ID: 7nqqcpf. Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je ředitel KVP.

Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

Druhy a rozsah osobní údajů, které zpracováváme, se liší v případě každé naší poskytované služby či jednotlivém druhu vztahu mezi vámi a naší společností. Vždy však zpracováváme pouze omezené a nezbytné množství vašich osobních údajů. Např. v rámci poskytování sociální služby osobní asistence zpracováváme vybrané osobní údaje za účelem výkonu sociální politiky ve smyslu poskytování sociální služby osobní asistence, výkonu sociální práce a plnění povinnosti pověřené osoby v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osobní údaje zpracováváme zpravidla na základě právních titulů, tedy bez nutnosti vašeho výslovného souhlasu. To v praxi znamená, že je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost (např. uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, které předchází jednání se zájemcem o službu). Dalším důvodem často bývá zpracování údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. u u klientů sociální služby stupeň příspěvku na péči, který anonymně vykazujeme v žádostech o finanční dotace nebo zdravotní pojišťovnu našich zaměstnanců, abychom mohli odvádět zákonné měsíční zálohy na zdravotní pojištění).

Komu vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám, a to ani za účely marketingu. Protože však není v našich možnostech zvládnout všechny druhy naší činnosti vlastními silami, využíváme několik externích služeb.

Poskytovatelé těchto služeb však mají k vašim údajům přístup pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí dané služby či plnění jejich povinnosti.  Znamená to, že pokud musíme vaše údaje svěřit jinému subjektu, děje se tak pouze v minimálním rozsahu, který nijak nepoškodí vaše práva či soukromí.

K vašim osobním údajům mají zpravidla přístup externí dodavatelé účetních služeb, kteří u nás mají na starost vedení účetnictví nebo například poskytovatelé dalšího vzdělávání a otevřených kurzů, kteří nám pomáhají s rozvojem našich zaměstnanců.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání využívání služeb či naší spolupráce, poté je archivujeme po dobu 10 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně doložit např. účelnost naší činnosti nebo plnit povinnosti příjemce veřejné dotace. Mzdové a účetní doklady jsou archivovány po zákonnou dobu 30 let.

Jsou vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Veškeré́ vaše osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití, před náhodnou ztrátou nebo poškozením. Vaše osobní údaje chráníme pomocí kombinace vhodných opatření – listinné dokumenty chráníme fyzickým uzamčením, vhodným umístěním v rámci vybraných provozních prostor a umožněním přístupu pouze odpovědným osobám; elektronické složky a evidence jsou zabezpečeny přístupovými hesly a ochranou koncových zařízení (např. antivirovou ochranou počítačů).

Dovolujeme si vás také ujistit, že o vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Platnost a účinnost od 25. 5. 2018.

 

Prohlášení správce údajů

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

1) budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 2) plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 3) umožníme vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zároveň prohlašujeme, že se jako poskytovatel sociální služby závazně přihlašujeme ke Kodexu chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro potřeby výkonu sociální politiky, který vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako Doporučený postup č. 02/2018.

  

Vaše práva a jejich uplatnění

Abyste nad svými osobními údaji měli kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, můžete si podat žádost písemně na adresu našeho sídla s vaším úředně ověřeným podpisem, případně podat žádost elektronicky, a to zasláním e-mailu s platným el. podpisem nebo prostřednictvím vaší datové schránky. Upozorňujeme, že bez potvrzení vaší totožnosti nemůžeme žádost uznat. Úkony spojené s výkonem vašich práv jsou činěny bezplatně. Mezi vaše práva patří zejména:

Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, které je naplňováno již poskytnutím informací na těchto stránkách.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám formou výpisu doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na výmaz (být zapomenut): vaším dalším právem je právo na výmaz. Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené vaše osobní údaje po stanovené době, nebo neměli platný právní titul k jejich zpracování. Výmaz tedy nelze provést v případech, kdy je zpracování prováděno pro plnění smlouvy nebo zákonné povinnosti.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, jejíž podání patří též mezi vaše práva.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním: to je možné uplatnit v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu (např. u fotografií). Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Právo na přenositelnost údajů – můžete požadovat výpis v přenositelném formátu, avšak pouze v případech zpracování vašich osobních údajů založeného na právních titulech – plnění smlouvy nebo poskytnutého souhlasu. Musí se zároveň jednat o vaše osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme v el. podobě.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.