JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?


Proč má smysl nám pomáhat?

Přestože se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je pro nás velmi náročné získávat různé prostředky a zdroje. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

Podporou naší neziskové organizace získají naši dárci a partneři příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, protože mohou pomoci přinést životní pohodu lidem s tělesným postižením. A především, tato podpora pro ně bude dobrou investicí, protože skutečně pomohou lidem s tělesným postižením opravdu žít. To co děláme je víc než jen služba osobní asistence – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci - kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci.

Spolupráce s námi, to je možnost podporovat transparentní a spolehlivou neziskovkou organizaci s tradicí, která byla založena již v roce 1992.

Podpora naší neziskovky přitom může být dobrou příležitostí, jak se prezentovat před veřejností, protože zviditelnění  podpory na našem webu nebo v provozních prostorech je pro nás samozřejmostí.  


Jak nás můžete podpořit?

Podpořit nás můžete v podobě poskytnutí finančního nebo věcného daru, bezplatným darováním služby nebo jinou formou podle Vašich představ a možností.  Pomoc může být jednorázová nebo pravidelná, malá či velká, vše je jen na Vašem uvážení. Podstatné však je, že každá pomoc je vítaná a má smysl.

  • Finanční dary uvítáme především na zajištění celoročního provozu služby osobní asistence, konkrétně na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, které tvoří cca 90% z výdajů služby.
  • Z věcných darů by se nám hodili například ochranné zdravotní pomůcky, kancelářské potřeby, hygienické pomůcky, občerstvení nebo literatura.
  • V oblasti služeb hledáme partnera například na polygrafické práce, profesionálního fotografa nebo  poskytovatele rekondičních masáží pro pracovníky v přímé péči.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. č. 727 821 669 nebo e-mailem na info@kvp.cz, abychom probrali konkrétní formu partnerství, uzavření darovací smlouvy nebo vystavení potvrzení o přijetí daru. Věříme, že se našim klientům díky Vaší pomoci zlepší podmínky pro jejich seberealizaci a nalezení svého místa ve společnosti. Těšíme se na navázání spolupráce.


JAK JSME FINANCOVÁNI?

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě. Udržitelnost poskytování veřejně prospěšných služeb a doplňkových činností je zajištěna na základě stabilního vícezdrojového financování, a to ze čtyř hlavních oblastí, které jsou rozložené v optimálním poměru (část je generována vlastním provozem, část prostředků je získávána prostřednictvím darů od jednotlivců, firem či nadačních fondů, část tvoří veřejné prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb a část tvoří mzdové příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením). Tyto finanční zdroje máme diverzifikované, žádný z nich nepřesahuje samostatně více než cca 1/3, přičemž v posledních letech udržujeme odpovědné hospodaření naší společnosti, kdy hospodářský výsledek nepřesahuje +/– 3 % z našeho ročního obratu.

 

Image

MÁME ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

<20 % z celkových ročních nákladů na správu organizace

Snažíme se pracovat efektivně – na vlastní administrativní správu, řízení, propagaci a fundraising vynakládáme do 20 % z celkových ročních nákladů na činnosti spojené s naším posláním (v souladu s Metodikou členění nákladů pro hodnocení spolehlivosti, kterou vytvořila Asociace veřejně prospěšných organizací ČR). Celé znění metodiky členění nákladů naleznete zde

CTÍME PRAVIDLA ETICKÉHO FUNDRAISINGU

V roce 2015 jsme se zavázali k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci, který se pro nás stal důležitým veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství. Celé znění etického kodexu naleznete zde.

Image

Jaké je daňové zvýhodnění dárců?

Všichni dárci jsou dle zákona o dani z příjmu daňově zvýhodněni - poskytnuté dary si mohou odečíst od daňového základu a snížit si tak svoji daňovou povinnost. Právnické i fyzické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 1.000 Kč za kalendářní rok, přičmež v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně - platí pro roky 2020 a 2021 na základě tzv. dárcovské novely vydané v souvislosti s epidemií onemocnení covid-19. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.