JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?


Proč má smysl nám pomáhat?

Přestože se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je pro nás velmi náročné získávat různé prostředky a zdroje. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

  Image

Podporou naší neziskové organizace získají naši dárci a partneři příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, protože mohou pomoci přinést životní pohodu lidem s tělesným postižením. A především, tato podpora pro ně bude dobrou investicí, protože skutečně pomohou lidem s tělesným postižením opravdu žít. To co děláme je víc než jen služba osobní asistence – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci - kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci.

Spolupráce s námi, to je možnost podporovat transparentní a spolehlivou neziskovkou organizaci s tradicí, která byla založena již v roce 1992.


Jaké je daňové zvýhodnění dárců?

Spolupráce s naší organizací přitom může být dobrou příležitostí, jak se prezentovat před veřejností, protože zviditelnění  podpory na našem webu nebo v provozních prostorech je pro nás samozřejmostí.  Všichni dárci jsou navíc dle zákona o dani z příjmu daňově zvýhodněni - poskytnuté dary si mohou odečíst od daňového základu a snížit si tak svoji daňovou povinnost.

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano. Fyzické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu dně, pokud hodnota daru činí alespoň 1.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.Jak nás můžete podpořit?

Podpořit nás můžete v podobě poskytnutí finančního nebo věcného daru, bezplatným darováním služby nebo jinou formou podle Vašich představ a možností.  Pomoc může být jednorázová nebo pravidelná, malá či velká, vše je jen na Vašem uvážení. Podstatné však je, že každá pomoc je vítaná a má smysl.

Finanční dary uvítáme především na zajištění celoročního provozu služby osobní asistence, konkrétně na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, které tvoří cca 90% z výdajů služby. Z věcných darů bychom uvítali například ochranné zdravotní pomůcky, kancelářské potřeby, hygienické pomůcky, občerstvení nebo odbornou literaturu pro zaměstnance. V oblasti služeb hledáme partnera na polygrafické práce nebo například poskytovatele rekondičních masáží pro pracovníky v přímé péči.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. č. 727 821 669 nebo e-mailem na info@kvp.cz, abychom probrali konkrétní formu partnerství, uzavření darovací smlouvy nebo vystavení potvrzení o přijetí daru. Věříme, že se našim klientům díky Vaší pomoci zlepší podmínky pro jejich seberealizaci a nalezení svého místa ve společnosti. Těšíme se na navázání spolupráce.

CTÍME PRAVIDLA ETICKÉHO FUNDRAISINGU!

V roce 2015 jsme se zavázali k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci, který se pro nás stal důležitým veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství. Jeho znění je následující:

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

  • Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně.
  • Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
  • Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
  • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy, výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
  • Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem.
  • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex FR.
JAK JSME FINANCOVÁNI?

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě, přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty.

Udržitelnost poskytování veřejně prospěšných služeb a doplňkových činností je zajištěna na základě stabilního vícezdrojového financování, a to ze čtyř hlavních oblastí, které jsou rozložené v optimálním poměru (část je generována vlastním provozem, část prostředků je získávána prostřednictvím darů od jednotlivců, firem či nadačních fondů, část tvoří veřejné prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb a část tvoří mzdové příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením). Tyto finanční zdroje máme diverzifikované, žádný z nich nepřesahuje samostatně více než cca 1/3, přičemž v posledních letech udržujeme odpovědné hospodaření naší společnosti, kdy hospodářský výsledek nepřesahuje +/– 3 % z našeho ročního obratu.

Image

DĚKUJEME ZA PODPORU V ROCE 2019

Společenství křesťanů Petýrkova nám poskytlo finanční dar ve výši 4.035 Kč, který pochází z průběžné sbírky konané při jejich setkávání.

Paní Tereza Věchetová poskytla na provoz našich služeb finanční dar ve výši 6.000 Kč.

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR nám již počtvrté poskytnul finanční dar, pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč, který byl využit na provoz osobní asistence.

V listopadu se uskutečnil již pojedenácté Den pomoci druhým, během kterého zaměstnanci ISS Facility Services s.r.o. opět přišli do našeho bezbariérového komplexu, aby jako dobrovolníci pomohli našim klientům s úklidem bytů.

Společnosti MEI Property Services, s.r.o. nás znovu podpořila poskytnutím finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč.

Pan Michal Joška poskytl na provoz našich služeb finanční dar ve výši 4.000 Kč.

Paní Hana Houdková nám poskytla věcný dar v hodnotě 5.340 Kč – jednalo se mycí a úklidové prostředky pro náš provoz.

MČ Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu osobní asistence dotací ve výši 110.000 Kč.

Společnost Edenred CZ s.r.o. podpořila naši činnost bezplatným poskytnutím svých služeb na zajištění stravování našich zaměstnanců.

Společnost Total Protect nám poskytovala slevu ve výši 7% na zakoupení pracovního oblečení a pracovní obuvi pro zaměstnance osobní asistence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence v celkové výši 1.727.000 Kč.

Pan Miroslav Kadlec nám poskytl věcný dar v hodnotě 130.000 Kč – jednalo se o zvedací jednotku stopního systému Roomer a mobilní stojan Niklas k tomuto systému.

Magistrát hlavního m. Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve výši 580.000 Kč.

Společnost Pražská energetika podpořila službu osobní asistence pro rok 2019 dalším významným finančním darem ve výši 150.000 Kč.

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již devátým rokem podpořil službu osobní asistence nadačním příspěvkem ve výši 755.000 Kč.

Společnost LMC již šestým rokem podpořila naši činnost poskytnutím inzertních služeb na jejich pracovních portálech za symbolickou cenu.

Autoškola KING, s. r. o., nám nadále umožňovala bezplatný přístup k on-line školením z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci.

Společnost Nexum Trilog, která nám zajišťuje provoz webových stránek, nám také v roce 2019 poskytovala své služby s velmi výraznou slevou.

Paní Petra Freimannová, naše pravidelná podporovatelka, nám také v roce 2019 poskytovala pravidelné finanční dary - celkem 13.000 Kč.

Image