ImageV prosinci 2021 jsme se stali  hrdým držitelem Značky spolehlivosti. Značku spolehlivosti uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR, přičemž je součástí Programu Česká kvalita.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?


Proč má smysl nám pomáhat?

Přestože se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je pro nás velmi náročné získávat různé prostředky a zdroje. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

Podporou naší neziskové organizace získají naši dárci a partneři příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, protože mohou pomoci přinést životní pohodu lidem s tělesným postižením. A především, tato podpora pro ně bude dobrou investicí, protože skutečně pomohou lidem s tělesným postižením opravdu žít. To co děláme je víc než jen služba osobní asistence – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci - kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci.

Spolupráce s námi, to je možnost podporovat transparentní a spolehlivou neziskovkou organizaci s tradicí, která byla založena již v roce 1992.


Jak nás můžete podpořit?

Podpořit nás můžete v podobě poskytnutí finančního nebo věcného daru, bezplatným darováním služby nebo jinou formou podle Vašich představ a možností.  Pomoc může být jednorázová nebo pravidelná, malá či velká, vše je jen na Vašem uvážení. Podstatné však je, že každá pomoc je vítaná a má smysl

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. č. 727 821 669 nebo e-mailem na info@kvp.cz, abychom probrali konkrétní formu partnerství, uzavření darovací smlouvy nebo vystavení potvrzení o přijetí daru. Věříme, že se našim klientům díky Vaší pomoci zlepší podmínky pro jejich seberealizaci a nalezení svého místa ve společnosti. Těšíme se na navázání spolupráce.


JAK JSME FINANCOVÁNI?

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě, přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty.

Udržitelnost poskytování veřejně prospěšných služeb a doplňkových činností je zajištěna na základě stabilního vícezdrojového financování, a to ze čtyř hlavních oblastí, které jsou rozložené v příznivém poměru (část je generována vlastním provozem, část prostředků je získávána prostřednictvím darů od jednotlivců, firem či nadačních fondů, část tvoří veřejné prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb a část tvoří mzdové příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením).

Finanční zdroje máme diverzifikované, žádný z nich nepřesahuje samostatně více než 35 %, přičemž i v roce 2023 pokračovalo odpovědné hospodaření naší neziskové společnosti, kdy hospodářský výsledek nepřesáhl +/– 1 % z celkového ročního obratu organizace.

 

MÁME ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

<20 % z celkových ročních nákladů na vlastní správu organizace

Snažíme se pracovat efektivně – na vlastní administrativní správu, řízení, propagaci a fundraising vynakládáme do 20 % z celkových ročních nákladů na činnosti spojené s naším posláním (v souladu s Metodikou členění nákladů pro hodnocení spolehlivosti, kterou vytvořila Asociace veřejně prospěšných organizací ČR). Celé znění metodiky členění nákladů naleznete zde

Image

CTÍME PRAVIDLA ETICKÉHO FUNDRAISINGU

V roce 2015 jsme se veřejně zavázali k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci, který se pro nás stal důležitým veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice Za snadné dárcovství. Celé znění etického kodexu naleznete zde.