ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS


ImageKlub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme totiž přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních. Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti. V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v ČR mezi první organizace, které v devadesátých letech minulého století začaly poskytovat podobné služby.

Image

Při poskytování naší služby přitom považujeme za klíčové své zaměstnance, především pracovníky v přímé péči. Osobní asistenti a asistentky, kteří přímou pomoc zajišťují, pečují o celé spektrum potřeb lidí se zdravotním postižením a při poskytování těchto činností se setkávají s rozličnými požadavky, které jsou spojeny s průběžnými i neodkladnými výkony, při nichž dochází ke zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. Fyzická námaha, ale také přemíra těžkých situací činí práci v přímé péči velmi náročnou, bohužel však českou veřejností mnohdy nedoceněnou. Proto bychom rádi naše zaměstnance adekvátně odměňovali a vytvářeli pro ně motivační systém oceňování a benefitů.


NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

LIDSKOST chápeme jako dobrý a otevřený vztah k druhému člověku s ohledem na jeho důstojnost. Uvědomujeme si, že lidskost je individuální a rozdílná vlastnost každého člověka založená na jeho životních zkušenostech, proto ji chápeme především jako schopnost cítit, být empatický a všímavý k druhému člověku. Lidskost pro nás znamená také ochotu pomoci, trpělivost a respekt k jinému člověku bez rozdílů. Principy humanity a etické standardy máme zakotvené v závazných dokumentech naší organizace.

Image

TRANSPARENTNOST je pro nás předpokladem seriózní a dlouhodobé spolupráce. Jako transparentní organizace chceme být důvěryhodným partnerem, který je plně odpovědný vůči svým klientům, zaměstnancům a donátorům. Principy transparentnosti dodržujeme zveřejňováním všech podstatných informací, které jsou aktuální a prezentované pomocí srozumitelných a konkrétních dat. O každém důležitém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky vedeme jasné doklady a záznamy.

SPOLEHLIVOST chápeme jako projev vlastní profesionality a cestu k získání a budování vzájemné důvěry. Spolehlivost pro nás znamená důslednost, dodržování sjednaného a přijímání obvyklé zodpovědnosti. Jako spolehlivý partner chceme být spojencem, který se k druhému neotočí zády, i když je v těžké situaci. Je pro nás důležité dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním druhých lidí s ohledem na naše dobré jméno a pověst.

NEZÁVISLOST vnímáme ve smyslu sebeurčujícího způsobu života každého člověka, jeho možnosti se rozhodovat a odpovídat za svůj život. I když naši klienti zůstávají závislí na pomoci druhých, mohou mít rovnocenné možnosti a příležitosti volby jako ostatní lidé. Sebeurčující život pro nás znamená nepřetržitou podporu, díky které se mohou lidé s tělesným postižením svobodně rozhodovat, kdy, kde a co budou chtít dělat. V pojetí nezávislosti se hlásíme k principům hnutí Independent Living.

 


Image Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, kulturní hodnoty.

ČLENSTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE V SÍTÍCH

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V únoru 2014 se naše společnost stala členem APSS ČR, která je největším profesním sdružením sdružujícím poskytovatele sociálních služeb v České republice. Základním cílem Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb v ČR.

Image


Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

V říjnu 2014 se naše společnost stala členem AVPO ČR, která sdružuje transparentní veřejně prospěšné organizace. Základním cílem Asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Image

 

HISTORIE ORGANIZACE

1988: Nastěhování prvních obyvatel se zdravotním postižením do nového komplexu s bezbariérovými byty v ulici Petýrkova.

1991: Začátek poskytování civilní pečovatelské služby dle principů hnutí Independent Living (zaštítěno Klubem ligy vozíčkářů).

1992: Vznik občanského sdružení KVP a převzetí civilní pečovatelské služby. KVP členem Československé rady pro humanitární spolupráci.

1997: KVP členem Sboru zástupců organizací zdravotně postižených.

2000: KVP členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

2003: Zahájení provozu léčebného pohybového cvičení na přístroji MOTOmed.

2004: Profesionalizace Armády ČR a ukončení výkonu civilní služby (zajišťování služby osobní asistentce pouze zaměstnanci).

2006: Začátek realizace projektu „Práce na kolečkách“ zaměřeného na integraci lidí se zdravotním postižením na trh práce.

2007: Získání registrace k poskytování služby osobní asistence dle zákona o sociálních službách. První omezení nepřetržitého provozu služby osobní asistence v nočním čase.

2011: Uzavření dlouhodobého partnerství s Nadačním fondem Avast.

2012: Obnovení nepřetržitého provozu služby osobní asistence (365/24/7).

2013: Změna právní formy KVP na obecně prospěšnou společnost.

2014: KVP členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ocenění zaměstnance Petra Křivánka v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatel roku.

2015: KVP jako semifinalista v národní soutěži Neziskovka roku 2015. KVP se zavázal k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci. Zahájen provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Poskytnutí prostor rehabilitace klientům pro soukromé využívání fyzioterapie. Uzavřena dohoda s ÚP ČR o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2016: Spuštění nových internetových stránek organizace. KVP znovu jako semifinalista v národní soutěži Neziskovka roku 2016.

2018: Druhé omezení nepřetržitého provozu služby osobní asistence v nočním čase.

2021: Získání Značky spolehlivosti - KVP má statut Prověřená veřejně prospěšná organizace.