ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS


ImageKlub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme totiž přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních. Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti. V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v ČR mezi první organizace, které v devadesátých letech minulého století začaly poskytovat podobné služby.

Při poskytování naší služby přitom považujeme za klíčové své zaměstnance, především pracovníky v přímé péči. Osobní asistenti a asistentky, kteří přímou pomoc zajišťují, pečují o celé spektrum potřeb lidí se zdravotním postižením a při poskytování těchto činností se setkávají s rozličnými požadavky, které jsou spojeny s průběžnými i neodkladnými výkony, při nichž dochází ke zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. Fyzická námaha, ale také přemíra těžkých situací činí práci v přímé péči velmi náročnou, bohužel však českou veřejností mnohdy nedoceněnou. Proto bychom rádi naše zaměstnance adekvátně odměňovali a vytvářeli pro ně motivační systém oceňování a benefitů.


NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

LIDSKOST chápeme jako dobrý a otevřený vztah k druhému člověku s ohledem na jeho důstojnost. Uvědomujeme si, že lidskost je individuální a rozdílná vlastnost každého člověka založená na jeho životních zkušenostech, proto ji chápeme především jako schopnost cítit, být empatický a všímavý k druhému člověku. Lidskost pro nás znamená také ochotu pomoci, trpělivost a respekt k jinému člověku bez rozdílů. Principy humanity a etické standardy máme zakotvené v závazných dokumentech naší organizace.

Image

TRANSPARENTNOST je pro nás předpokladem seriózní a dlouhodobé spolupráce. Jako transparentní organizace chceme být důvěryhodným partnerem, který je plně odpovědný vůči svým klientům, zaměstnancům a donátorům. Principy transparentnosti dodržujeme zveřejňováním všech podstatných informací, které jsou aktuální a prezentované pomocí srozumitelných a konkrétních dat. O každém důležitém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky vedeme jasné doklady a záznamy.

SPOLEHLIVOST chápeme jako projev vlastní profesionality a cestu k získání a budování vzájemné důvěry. Spolehlivost pro nás znamená důslednost, dodržování sjednaného a přijímání obvyklé zodpovědnosti. Jako spolehlivý partner chceme být spojencem, který se k druhému neotočí zády, i když je v těžké situaci. Je pro nás důležité dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním druhých lidí s ohledem na naše dobré jméno a pověst.

NEZÁVISLOST vnímáme ve smyslu sebeurčujícího způsobu života každého člověka, jeho možnosti se rozhodovat a odpovídat za svůj život. I když naši klienti zůstávají závislí na pomoci druhých, mohou mít rovnocenné možnosti a příležitosti volby jako ostatní lidé. Sebeurčující život pro nás znamená nepřetržitou podporu, díky které se mohou lidé s tělesným postižením svobodně rozhodovat, kdy, kde a co budou chtít dělat. V pojetí nezávislosti se hlásíme k principům hnutí Independent Living.

 

ČLENSTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE V SÍTÍCH

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V únoru 2014 se naše společnost stala členem APSS ČR, která je největším profesním sdružením sdružujícím poskytovatele sociálních služeb v České republice. Základním cílem Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb v ČR.

Image


Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

V říjnu 2014 se naše společnost stala členem AVPO ČR, která sdružuje transparentní veřejně prospěšné organizace. Základním cílem Asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Image


Ukončená dřívější členství v sítích

V minulosti byla naše organizace také členem Sboru zástupců organizací zdravotně postižených,  Národní rady osob se zdravotním postižením ČR nebo České rady pro humanitární spolupráci.

NAŠE HISTORIE

Bezbariérový dům v Petýrkově ulici s 90 byty zvláštního určení byl dostavěn v roce 1988. V té době znamenalo umožnění samostatného bydlení lidem se zdravotním postižením velký krok vpřed. Tato cesta s sebou však na druhou stranu přinesla potřebu nové služby pro obyvatele, kteří se kvůli svému postižení o sebe nemohli sami postarat. Na tento popud proto v srpnu 1991 vznikla nepřetržitá civilní pečovatelská služba a v roce 1992 bylo založeno občanské sdružení pod názvem Klub vozíčkářů Petýrkova, které provoz služby zajišťovalo.

Velký přelom v  činnosti organizace znamenal rok 2004, kdy v České republice došlo k profesionalizaci armády, a tedy ke zrušení civilní pečovatelské služby. I přesto se podařilo poskytování služby zachovat, byť se stalo její zajištění finančně mnohem náročnější a muselo dojít po určitou dobu k omezení nepřetržitého provozu. Následující léta byla velmi náročná, protože od roku 2008 organizaci neustále provázela nejistota při přidělování veřejných finančních prostředků. Přesto se podařilo tuto dobu zvládnout bez dalšího omezování osobní asistence a v roce 2011 se dokonce připravilo vše proto, aby se od začátku roku 2012 rozšířil provoz osobní asistence o noční směny a služba tak mohla být opět zajišťována v žádaném nepřetržitém provozu.

Organizace prošla v roce 2013 důležitou změnou právní formy, když se z občanského sdružení transformovala na obecně prospěšnou společnost.