ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS


Image

Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která možňuje dospělým lidem s tělesným postižením v bezbariérovém domě Petýrkova důstojný a samostatný život. Zajišťujeme spolehlivou sociální službu osobní asistence, přičemž v rámci fakultativních činností této služby poskytujeme také neodkladnou pohotovostní pomoc.

Od roku 2015 zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a vystupujeme jako zaměstnavatel na tzv. chráněném trhu práce.

Jsme držitelem značky spolehlivosti, která je součástí programu Česká kvalita a jako nestátní nezisková organizace tak můžeme používat označení Prověřená veřejně prospěšná organizace.

Jsme členi několika střešních organizací a ctíme pravidla etického fundraisingu, které stanovili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice Za snadné dárcovství.

Image

Při zajišťování naší služby přitom považujeme za klíčové své zaměstnance, především osobní asistenty a asistentky, kteří poskytují náročnou a nenahraditelnou péči lidem s tělesným postižením. Víme, že umí být laskaví a trpěliví a svoji práci mají rádi, protože je různorodá, krásná a užitečná.

V roce 2014 získal dlouholetý zaměstnanec organizace, pan Petr Křivánek, prestižní ocenění v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatel roku, a to v kategorii Pracovník v terénních sociálních službách. V letech 2015 a 2016 se nám podařilo 2x proniknout mezi 15 semifinalistů v soutěži Neziskovka roku ČR, kterou uděluje NROS.


NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

LIDSKOST chápeme jako dobrý a otevřený vztah k druhému člověku s ohledem na jeho důstojnost. Uvědomujeme si, že lidskost je individuální a rozdílná vlastnost každého člověka založená na jeho životních zkušenostech, proto ji chápeme především jako schopnost cítit, být empatický a všímavý k druhému člověku. Lidskost pro nás znamená také ochotu pomoci, trpělivost a respekt k jinému člověku bez rozdílů. Principy humanity a etické standardy máme zakotvené v závazných dokumentech naší organizace.

Image

TRANSPARENTNOST je pro nás předpokladem seriózní a dlouhodobé spolupráce. Jako transparentní organizace chceme být důvěryhodným partnerem, který je plně odpovědný vůči svým klientům, zaměstnancům a donátorům. Principy transparentnosti dodržujeme zveřejňováním všech podstatných informací, které jsou aktuální a prezentované pomocí srozumitelných a konkrétních dat. O každém důležitém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky vedeme jasné doklady a záznamy.

SPOLEHLIVOST chápeme jako projev vlastní profesionality a cestu k získání a budování vzájemné důvěry. Spolehlivost pro nás znamená důslednost, dodržování sjednaného a přijímání obvyklé zodpovědnosti. Jako spolehlivý partner chceme být spojencem, který se k druhému neotočí zády, i když je v těžké situaci. Je pro nás důležité dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním druhých lidí s ohledem na naše dobré jméno a pověst.

NEZÁVISLOST vnímáme ve smyslu sebeurčujícího způsobu života každého člověka, jeho možnosti se rozhodovat a odpovídat za svůj život. I když naši klienti zůstávají závislí na pomoci druhých, mohou mít rovnocenné možnosti a příležitosti volby jako ostatní lidé. Sebeurčující život pro nás znamená nepřetržitou podporu, díky které se mohou lidé s tělesným postižením svobodně rozhodovat, kdy, kde a co budou chtít dělat. V pojetí nezávislosti se hlásíme k principům hnutí Independent Living.


Image Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, kulturní hodnoty.

ČLENSTVÍ NAŠÍ ORGANIZACE V SÍTÍCH

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

V říjnu 2014 se naše společnost stala členem AVPO ČR, která sdružuje transparentní veřejně prospěšné organizace a vede je k profesionalitě.

Image


Aliance pro individualizovanou podporu

V červnu 2023 se naše společnost stala členem AIP, která hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči.

Image


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V říjnu 2014 se naše společnost stala členem APSS ČR, která je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR.

Image

HISTORIE ORGANIZACE

1988: Nastěhování prvních obyvatel se zdravotním postižením do nového komplexu s bezbariérovými byty v ulici Petýrkova.

1991: Začátek poskytování civilní pečovatelské služby dle principů hnutí Independent Living (zaštítěno Klubem ligy vozíčkářů).

1992: Vznik občanského sdružení KVP a převzetí civilní pečovatelské služby. KVP členem Československé rady pro humanitární spolupráci.

1997: KVP členem Sboru zástupců organizací zdravotně postižených.

2000: KVP členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

2003: Zahájení provozu léčebného pohybového cvičení na přístroji MOTOmed.

2004: Profesionalizace Armády ČR a ukončení výkonu civilní služby (zajišťování služby osobní asistentce pouze zaměstnanci).

2006: Začátek realizace projektu „Práce na kolečkách“ zaměřeného na integraci lidí se zdravotním postižením na trh práce.

2007: Získání registrace k poskytování služby osobní asistence dle zákona o sociálních službách.

2011: Uzavření dlouhodobého partnerství s Nadačním fondem Avast.

2012: Obnovení nepřetržitého provozu služby osobní asistence, který byl v roce 2007 omezen.

2013: Změna právní formy KVP na obecně prospěšnou společnost.

2014: KVP členem APSS ČR a AVPO ČR. Ocenění zaměstnance Petra Křivánka v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatel roku.

2015: KVP jako semifinalista v národní soutěži Neziskovka roku 2015. KVP se zavázal k dodržování Etického kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci. Zahájen provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Poskytnutí prostor rehabilitace klientům pro soukromé využívání fyzioterapie. Uzavřena dohoda s ÚP ČR o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2016: Spuštění nových internetových stránek organizace. KVP znovu jako semifinalista v národní soutěži Neziskovka roku 2016.

2021: Získání značky spolehlivosti - KVP má statut Prověřená veřejně prospěšná organizace.

2023: KVP členem Aliance pro individualizovanou podporu.