LIDÉ V ORGANIZACI A ZAMĚSTNANCI


Zakladateli obecně prospěšné společnosti se během transformace organizace v roce 2013 stali tehdejší členové výkonného výboru občanského sdružení. Zakladatelé jmenují členy správní a dozorčí rady a mají možnost kontrolovat jejich činnost

Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada. Správní rada projednává zásadní otázky rozvoje organizace a ekonomické, investiční či organizační úkoly.  Schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu společnosti a předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností. Členové správní rady jmenují ředitele společnosti a dohlíží na jeho činnost.

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která přezkoumává účetní závěrku, výroční zprávu společnosti a dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. Členové dozorčí rady mají možnost nahlížet do účetních knih a jiných dokladů nebo se účastnit jednání správní rady.

Výkonným orgánem společnosti je její ředitel, který jedná jménem organizace jako její statutární zástupce. Ředitel řídí, koordinuje a kontroluje činnost organizace a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Zajišťuje celkové finanční vedení organizace, připravuje rozpočet a podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti včetně přípravy plánu práce. Dále komunikuje a rozvíjí vztahy se všemi  partnery a účastní se jednání správní a dozorčí rady s hlasem poradním.

Image

Současný pracovní tým společnosti je složen z ředitele, vedoucí osobní asistence, tří dispečerů osobní asistence, dvanácti pracovníků v sociálních službách (osobních asistentů a asistentek) a provozní motomedu (v přepočtu na celé pracovní úvazky 11). Externě spolupracujeme s hlavním účetním, pomocnou účetní a třemi supervizory. Stav uveden k 1. 2. 2020.

 

 

KDO CO ZE ZAMĚSTNANCŮ DĚLÁ?

Vedoucí osobní asistence zodpovídá za provoz služby a dohlíží na organizaci práce. Zajišťuje metodické nastavení služby a podporu ostatních pracovníků, u kterých dbá na jejich rozvoj. Jedná se zájemci o službu a uzavírá s nimi smlouvy o jejím poskytování. Zajišťuje dále zpracování a podání různých žádostí, aktuálnost údajů v registrech nebo spolupracuje s veřejnými orgány na úrovni místní a krajské samosprávy. V případě nutné potřeby také obstarává přímou péči klientům a poskytuje základní sociální poradenství. V jeho kompetenci je řešení stížností či připomínek.

Sociální pracovnice úzce spolupracuje s vedoucím pracovníkem, poskytuje metodickou podporu svým podřízeným a zajišťuje vybranou administrativní agendu, mimo jiné vybírání úhrad za služby. Jedná se zájemci o službu, poskytuje základní sociální poradenství a zajišťuje různě zaměřenou případovou práci s klienty. Ve spolupráci s osobními asistenty realizuje individuální plánování. V případě nutné potřeby také obstarává přímou péči klientům.

Dispečer/ka osobní asistence, jako vedoucí směny, koordinuje denní průběh služby a řídí pracovníky v přímé péči během ranních a odpoledních směn. V provozu zodpovídá za vedení záznamů o službě v písemné i elektronické podobě. V jeho kompetenci je evidence a přijímání požadavků klientů služby. S nadřízenými spolupracuje při hodnocení průběhu služby. Zajišťuje výpůjčky kompenzačních pomůcek.

Pracovník/ce v sociálních službách, osobní asistent/ka, vykonává základní obslužnou péči spojenou s přímým kontaktem s klienty služby - lidmi s tělesným postižením. Poskytuje jim například podporu v péči o jejich domácnost, při osobní hygieně nebo při oblékaní. Dále jim zajišťuje především pomoc při přesunech a použití WC. Při realizaci individuálního plánování zastává roli klíčového pracovníka.

Provozní motomedu jako pomocný pracovník zajišťuje pravidelné rehabilitační cvičení na motomedu.

Image