LIDÉ V ORGANIZACI A ZAMĚSTNANCI


Zakladateli obecně prospěšné společnosti se během transformace organizace v roce 2013 stali tehdejší členové výboru občanského sdružení – ti jmenují a kontrolují členy správní a dozorčí rady. Nejvyšším orgánem je poté správní rada, která projednává zásadní otázky rozvoje a hospodaření. Její členové jmenují ředitele společnosti a dohlížejí na jeho činnost. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která přezkoumává hospodaření. Výkonným orgánem je její ředitel – statutární zástupce, který řídí, koordinuje a kontroluje veškerou činnost a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Zajišťuje celkové finanční vedení a rozvíjí vztahy se všemi  partnery.

Image

Současný pracovní tým společnosti je složen z ředitele, vedoucí osobní asistence/sociální pracovnice, dvou dispečerů osobní asistence a třinácti pracovníků v sociálních službách (v přepočtu na celé pracovní úvazky 10). Externě spolupracujeme s účetním a supervizory. Stav uveden k 1. 1. 2024.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. od roku 2015 zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Jako zaměstnavatel na tzv. chráněném trhu práce vystupujeme na základě posouzení Úřadu práce ČR, s kterým máme uzavřenu písemnou dohodu o uznání tohoto statutu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Díky této skutečnosti můžeme čerpat důležitou veřejnou podporu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR. V současnosti zaměstnáváme 4 lidi se zdravotním handicapem.

 

SPRÁVNÍ RADA

  • Alžběta Šafránková
  • Eva Pichrtová
  • Vlastimil Birčák

DOZORČÍ RADA

  • Jitka Molitorisová
  • René Molitoris
KDO CO ZE ZAMĚSTNANCŮ DĚLÁ?

Vedoucí osobní asistence

... zodpovídá za provoz služby a dohlíží na organizaci práce. Zajišťuje metodické nastavení služby a podporu ostatních pracovníků, u kterých dbá na jejich rozvoj. Jedná se zájemci o službu a uzavírá s nimi smlouvy o jejím poskytování. Zajišťuje  zpracování a podání různých žádostí, aktuálnost údajů v registrech nebo spolupracuje s veřejnými orgány na úrovni místní a krajské samosprávy. V případě  potřeby také poskytuje základní sociální poradenství. V jeho kompetenci je řešení stížností či připomínek.

Sociální pracovnice

...úzce spolupracuje s vedoucím pracovníkem, poskytuje metodickou podporu svým podřízeným a zajišťuje vybranou administrativní agendu, mimo jiné vybírání úhrad za služby. Jedná se zájemci o službu, poskytuje základní sociální poradenství a zajišťuje různě zaměřenou případovou práci s klienty. Ve spolupráci s osobními asistenty realizuje individuální plánování a je v roli klíčového pracovníka pro jednotlivé klienty. V případě nutné potřeby také obstarává přímou péči klientům.

Dispečer osobní asistence

... pomáhá s administrativním zajištěním služby osobní asistence - zajišťuje osobní a telefonickou komunikaci  s klienty služby při přijímání poždavků na službu, zpracovává záznamy o poskytnutých úkonech služby osobní asistence a přípravuje denní plány objednaných úkonů

Pracovník/ce v sociálních službách

... osobní asistent/ka, vykonává základní obslužnou péči spojenou s přímým kontaktem s klienty služby - lidmi s tělesným postižením. Poskytuje jim například podporu v péči o jejich domácnost, při osobní hygieně nebo při oblékaní. Dále jim zajišťuje pomoc při přesunech, použití WC aj.