LIDÉ V ORGANIZACI A ZAMĚSTNANCI


Zakladateli obecně prospěšné společnosti se během transformace organizace v roce 2013 stali tehdejší členové výboru občanského sdružení – ti jmenují a kontrolují členy správní a dozorčí rady. Nejvyšším orgánem je poté správní rada, která projednává zásadní otázky rozvoje a hospodaření. Její členové jmenují ředitele společnosti a dohlížejí na jeho činnost. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která přezkoumává hospodaření. Výkonným orgánem je její ředitel – statutární zástupce, který řídí, koordinuje a kontroluje veškerou činnost a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Zajišťuje celkové finanční vedení a rozvíjí vztahy se všemi  partnery.

Image

Současný pracovní tým společnosti je složen z ředitele, vedoucí osobní asistence/sociální pracovnice, dvou dispečerů osobní asistence a dvanácti pracovníků v sociálních službách (v přepočtu na celé pracovní úvazky 11). Externě spolupracujeme s účetním a supervizory. Stav uveden k 1. 1. 2023.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. od roku 2015 zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Jako zaměstnavatel na tzv. chráněném trhu práce vystupujeme na základě posouzení Úřadu práce ČR, s kterým máme uzavřenu písemnou dohodu o uznání tohoto statutu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Díky této skutečnosti můžeme čerpat důležitou veřejnou podporu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které poskytuje Úřad práce ČR. V současnosti zaměstnáváme 4 lidi se zdravotním handicapem.

 

SPRÁVNÍ RADA

  • Alžběta Šafránková
  • Eva Pichrtová
  • Vlastimil Birčák

DOZORČÍ RADA

  • Jaroslava Zástěrová
  • Jitka Molitorisová
  • René Molitoris
KDO CO ZE ZAMĚSTNANCŮ DĚLÁ?

Vedoucí osobní asistence zodpovídá za provoz služby a dohlíží na organizaci práce. Zajišťuje metodické nastavení služby a podporu ostatních pracovníků, u kterých dbá na jejich rozvoj. Jedná se zájemci o službu a uzavírá s nimi smlouvy o jejím poskytování. Zajišťuje dále zpracování a podání různých žádostí, aktuálnost údajů v registrech nebo spolupracuje s veřejnými orgány na úrovni místní a krajské samosprávy. V případě nutné potřeby také obstarává přímou péči klientům a poskytuje základní sociální poradenství. V jeho kompetenci je řešení stížností či připomínek.

Sociální pracovnice úzce spolupracuje s vedoucím pracovníkem, poskytuje metodickou podporu svým podřízeným a zajišťuje vybranou administrativní agendu, mimo jiné vybírání úhrad za služby. Jedná se zájemci o službu, poskytuje základní sociální poradenství a zajišťuje různě zaměřenou případovou práci s klienty. Ve spolupráci s osobními asistenty realizuje individuální plánování a je v roli klíčového pracovníka pro jednotlivé klienty. V případě nutné potřeby také obstarává přímou péči klientům.

Dispečer/ka osobní asistence, jako vedoucí směny, koordinuje denní průběh služby a řídí pracovníky v přímé péči během ranních a odpoledních směn. V provozu zodpovídá za vedení záznamů o službě v písemné i elektronické podobě. V jeho kompetenci je evidence a přijímání požadavků klientů služby. S nadřízenými spolupracuje při hodnocení průběhu služby. Zajišťuje výpůjčky kompenzačních pomůcek.

Pracovník/ce v sociálních službách, osobní asistent/ka, vykonává základní obslužnou péči spojenou s přímým kontaktem s klienty služby - lidmi s tělesným postižením. Poskytuje jim například podporu v péči o jejich domácnost, při osobní hygieně nebo při oblékaní. Dále jim zajišťuje především pomoc při přesunech a použití WC.